Đổi mật khẩu

Bước 1: Chọn “Đổi mật khẩu” .
Bước 2: Nhập lại mật khẩu cũ và mật khẩu mới, xác nhận.
Bước 3: Nhấn đổi mật khẩu